Cathedral Clergy (1992)

Main Stage

Premiere was on 29 April 1992

Characters & Cast:

Dean Saveliy Yefimovich Tuberozov Mikhail Ulyanov
Dean Akhilla Andreevich Desnytsyn Alexander Pavlov
Teacher Varnava Vasilievich Prepotenskiy Aaleksandr Filippenko
Bread supervisor Marya Nikolaevna Prepotenskaya ,
Varnava’s mother
Alla Kazanskaya
Daria Nikolaevna Bizyukina Lyudmila Maksakova
Yulia Rutberg
Ismail Petrovich Termosesov Evgeny Karelskih
Danilka,
borgeous, comissar, proletary
Andrey Yaroslavtsev
Aleksey Kiruschenko
Nikolay Afanasievich Vladimir Fedorov

Crew:

Production Roman Viktyuk
Scenography Vladimir Boer
Costumes Decorator Elena Predvoditeleva
Choreography Dmitriy Smirnov
Music Studio Audiotheatre
Asafa Farajaeva