Stepan Razin (1979)

Main Stage

Premiere was on 17 January 1979

Characters & Cast:

Stepan Razin Mikhail Ulyanov
Alena Alla Parfanyak
Frol Minaev Oleg Forostenko
Ivan Chernoyarts Vladimir Koval
Lasar Timofeev Andrey Yaroslavtsev
Fedor Alexander Galevsky
Runaway Viktor Zozulin
Okhalnik Alexei Kuznetsov
Syomka Vladimir Vikhrov
Vyjiga Mikhail Vaskov
Blajenny Viktor Ermakov
Dudar K. Popov-Zakrevsky
Shumny Vladimir Shlepkin
Aleshka Sokol Vladimir Ivanov
Kuprian Solnsev Aleksey Zerebtsov
A boy L. Baklushin
Jonka Ekaterina Raykina
Hysterical woman Larisa Pashkova
Dean Mikhail Semakov
Ivan Razin Sergey Martyanov
Styr Mikhail Dadyko
Vasiliy Us Alexander Pavlov
Matvey Ivanov Evgeny Karelskih
Declasse Mikhail Vorontsov
Foreigner Eugeniy Shershnev
Bear Vladimir Pichugin
Boyarskiy
Korney Yakolev G. Timofeev
Prozorovskiy Yuri Volintsev
Josef,
metropolitan
Harry Dunts
Alekseev Anatoliy Menshchikov

Crew:

Production G. Chernyakhovskiy
Mikhail Ulyanov
Decorator Iosif Sumbatashvili
Music Valeriy Gavrilin