Little tragedies (1959)

Main Stage

Premiere was on 6 June 1959

Characters & Cast:

Entertainer Vyacheslav Shalevich

Greedy knight

Prologue is read by Yevgeniy Simonov
Greedy Joseph Tolchanov
Alber Vyacheslav Dugin
Duke Harry Dunts
Lender Maxim Grekov
Ivan Anatoliy Borisov

Mozart and Salieri

Mozart Yuriy Lubimov
Salieri Anatoly Katsynsky
Blind violinist Vladimir Shlezinger

Stone guest

Don Guan Nikolai Gritsenko
Leporello Nikolay Plotnikov
Donna Anna Elena Korovina
Laura Lyudmila Tselikovskaya
Don Karlos Vladimir Osenev
Monk Grigory Merlinsky
Comander Viktor Eykhov

Crew:

Production Yevgeniy Simonov
Decorator Alexander Averbakh
Nikolay Epov
Conductor Rostislav Arkhangelskiy
Music Mikhail Glinka
Wolfgang Amadeus Mozart