Princess Turandot (1996)

This bright, life-asserting performance which became an important event in the history of theatrical art still remains a carte de visite of the Vakhtangov Theatre.

It underwent a lot of changes since then, went through three amendments but remains the main honor of the Vakhtangov Theatre. The most famous actors starred in this performance during its long life. And many generations of spectators remembered this fairy production as the brightest and the most dazzling childhood experience.

The longevity secret of “Turandot” lies in its external beauty, genuine theatricality and spectacularity of the action and in its fascinating plot.

Main Stage

Premiere was on 16 February 1996

Characters & Cast:

Altoum,
Chinese emperor
Oleg Forostenko
Yury Kraskov
Turandot,
Chinese princess his daughter
Marina Esipenko
Anna Dubrovskaya
Adelma,
Tatar duchess, Turandot’s slave
Lidia Velezhova
Olga Chipovskaya
Zelima,
Turandot’s slave
Vera Novikova
Skirina,
Zelima’s mother
Natalia Moleva
Olga Gavriluk
Timur,
knight of Astrakhan
Alexander Pavlov
Viktor Zozulin
Qualaf
his son
Alexander Ryshchenkov
Aleksey Zavialov
Barakh (Gassan),
Quallaf’s tutor
Andrei Zaretskiy
Dmitry Ulyanov
Ismail Yury Shlykov
Alexander Koznov
Brigella,
head of the guard
Andrey Yaroslavtsev
Alexander Pavlov
Dmitry Kravtsov
Pantalone,
Altoum’s secretary
Vladimir Simonov
Anatoliy Menshchikov
Tartalia,
Great Chancellor
Mikhail Vaskov
Truffaldino,
Turandot ‘s harem master
Alexei Kuznetsov
Oleg Lopuhov
Andrey Kharenko
Wiseman,
Divan members
Leonid Bichevin
Sergey Epishev
Aleksandr Prudnicov
Aleksey Samoylov
Students Theatre Institute named after B. Shchukin
Turandot’s slaves Students Theatre Institute named after B. Shchukin
Backstage servants Egor Ravinsky
Eugenia Kregzhde
Darya Peshkova
Olga Gavriluk
Irina Kalistratova
Liubov Korneva
Inna Alabina
Students Theatre Institute named after B. Shchukin

Crew:

Production Eugeniy Vakhtangov
Reproduction Ruben Simonov
Decorator Ignatiy Nivinskiy
Costumes Ignatiy Nivinskiy
Redecoration of costumes Svetlana Sinitsina
Translation Mikhail Osorgin
Conductor Rostislav Arkhangelskiy
Music Nikolay Sizov
Alexander Kozlovskiy